Lokalne informacje oraz ciekawe konkursy w jednym miejscu!

Prognoza pogody

Częstochowa - wtorek

Dziś jest 20 November 2018 - do końca roku pozostało 41 dni.

Imieniny obchodzą:

Wszystkiego najlepszego!

Następne dni

Stypendia szkolne - większość wniosków tylko do 15 września

Stypendia szkolne - większość wniosków tylko do 15 września

Ruszyła procedura związana z udzieleniem uczniom pomocy w postaci stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019.

Podobnie jak w minionych sezonach trzeba pamiętać o terminach - wnioski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych można składać w szkołach tylko przez pół miesiąca – w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15 września - przypomina Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Stypendia to pomoc pieniężna udzielana, by zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierać edukację zdolnych uczniów. Mogą skorzystać z niej osoby w trudnej sytuacji materialnej – obowiązuje próg dochodowy.
Obecnie, w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej, kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514,00 zł. Dodatkowo, by otrzymać stypendium, musi wystąpić przynajmniej jedna z okoliczności, zawarta w art. 7 przytoczonej ustawy - przyznaje się je zwłaszcza gdy w rodzinie występują: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

JAK UZYSKAĆ STYPENDIUM?
Spełniający kryteria dochodowe powinien złożyć wniosek. Druki są wydawane w szkołach, można je także pobrać ze strony internetowej MOPS w Częstochowie.
Wydawaniem decyzji i wypłatą środków zajmuje się na terenie miasta częstochowski MOPS, natomiast wnioski należy składać w szkołach, pamiętając o ścisłych ustawowych terminach. Dokumenty dotyczące uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych są przyjmowane tylko od 1 do 15 września.
Jedynie słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych mają ten termin wydłużony do 15 października danego roku szkolnego.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
- rodziców/opiekunów prawnych,
- pełnoletniego ucznia,
- dyrektora szkoły.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM
Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.
Warto dokładnie zapoznać się z wymogami formalnymi, ponieważ rozpatrywane będą tylko wnioski wraz z pełną dokumentacją, zawierające wszystkie informacje (wymienione w druku wniosku) niezbędne do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego. Wnioskodawcy są zobowiązani przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.
Warto pamiętać, że świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.
Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

FORMA STYPENDIUM
Stypendium jest pomocą materialną przyznawaną na okres od września do grudnia oraz od stycznia do czerwca (wypłacane w dwóch transzach).
Wsparcie może być przeznaczone tylko na cele związane z nauką, określone w zasadach przyznawania stypendium szkolnego. Może być to m.in.: zakup przyborów i odzieży niezbędnej do realizacji zajęć szkolnych, na całkowite lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
Stypendium jest rozliczane na podstawie faktur za zakupy.
Stypendium przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych) dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami;
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

* Zasiłki szkolne
W okresie trwania nauki uczniowie mogą skorzystać także z zasiłku szkolnego. Tego rodzaju pomoc jest przeznaczona dla uczniów, którzy znajdą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.
Zdarzeniami losowymi są  zwłaszcza: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.
Zasiłek to jednorazowa pomoc finansowa. Czas na złożenie wniosku o zasiłek szkolny nie może przekroczyć dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

DOŻYWIANIE
W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowana jest m.in. pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dzieci w przedszkolach.
Aby otrzymać taką pomoc, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wniosek na dożywianie w szkole można złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego. Decyzja administracyjna wydawana jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
O wspomnianą pomoc mogą ubiegać się osoby, których dochód nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego kwalifikującego do świadczeń z pomocy społecznej. W przypadku rodzin kryterium kwalifikujące do skorzystania z dożywiania wynosi obecnie 771 zł na osobę w rodzinie.
Obiady wydawane będą dzieciom i uczniom w placówkach edukacyjnych, do których uczęszczają i z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zawarł stosowne porozumienie.
Więcej informacji można uzyskać w Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych MOPS, ul. POW 2, pokój nr 4, tel. 34 372 42 04, w godzinach pracy ośrodka.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Sponsor prognozy pogody
Witamy nowego mieszkańca

Dziś urodzili się...

 

 

 

Julek

 

Pola

 

Nasz skarb

10 maja o 10:40 urodził się nasz trzeci skarb. Jest śliczny i bardzo podobny do mamy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Uwaga! Objazd

Utrudnienia w komunikacji

Czasowe utrudnienia w ruchu w Alejach
Na czasowe utrudnienia w ruchu w Alejach możemy się natknąć do 20 listopada – związane są z finalizacją prac gwarancyjnych. Dzień dłużej potrwa tam gruntowne oczyszczanie chodników i jezdni – informuje MZDiT.    
W ciągu alei Najświętszej Maryi Panny oraz w obrębie skrzyżowań alei z  przyległymi drogami możemy napotkać chwilowe utrudnienia w postaci zwężenia i wygrodzenia. Utrudnienia związane są z finalizacją prac gwarancyjnych i potrwają do 20 listopada.
Ponadto dobiegają końca roboty związane z gruntownym oczyszczaniem nawierzchni pasaży, chodników i jezdni w ciągu alei NMP – one także mogą generować czasowe niedogodności. Wspomniane prace zakończą się 21 listopada.

Utrudnienia w ruchu
W najbliższych dniach na niektórych częstochowskich drogach mogą występować utrudnienia w ruchu. Dotyczą one al. Jana Pawła II oraz  ulic Korkowej i Szczytowej.
* ALEJA JANA PAWŁA II
5 listopada rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej w al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Wilsona do al. Armii Krajowej. Roboty, oprócz budowy samej ścieżki i chodnika, obejmują przebudowę zatoki autobusowej. W związku z prowadzonymi pracami utrudnienia wystepują na jezdni w kierunku Ronda Trzech Krzyży.
* KORKOWA
Również od 5 listopada zamknięta jest ul. Korkowa, na odcinku od ul. Grzybowskiej do ul. Kusocińskiego. Utrudnienia związane są z przebudową ulicy.
* SZCZYTOWA
7 listopada rozpoczęły się prace związane z przebudową chodnika na ul. Szczytowej. Zakres robót obejmuje wykonanie obustronnego chodnika wraz z wjazdami. Ul. Szczytowa pozostanie zamknięta dla ruchu kołowego na czas prowadzenia robót.

 

Zmiany na linii nr 15

W związku z remontem nawierzchni autobusy tej linii nie będą kursować ulicą Korkową od skrzyżowania z ulicami Bór, Wypalanki i Grzybowską do pętli autobusowej. W obu kierunkach pojadą ulicami Wypalanki i Poselską do Korkowej – informuje MZDiT.
W związku z remontem nawierzchni od 5 listopada przez około 3 tygodnie nie będzie możliwy przejazd autobusów linii nr 15 ulicą Korkową od skrzyżowania z ulicami Bór, Wypalanki i Grzybowską do pętli autobusowej KORKOWA.
W związku z tym autobusy linii 15 będą kursować w obu kierunkach tak jak linia nr 20, przez ulice Wypalanki i Poselską do Korkowej.
Przystanki WITAMINOWA i KUSOCIŃSKIEGO na czas remontu zostają w obu kierunkach zawieszone.
Na trasie objazdu obsługa pasażerek i pasażerów obowiązuje na wszystkich przystankach.

 

Ponownie otwarta linia Złoty Potok przez Lusławice do Częstochowy 

Firma przewozowa MAT-BUS z Żarek ponownie otwiera linię na trasie Złoty Potok przez Lusławice do Częstochowy (ul. Focha).
Ponowne otwarcie linii zaplanowano na 2 lipca. 
Odjazdy do Złotego Potoku z ul. Focha w Częstochowie zaplanowano na godz.: 8.20 i 11.30 oraz 14.00 - od poniedziałku do soboty i w niedziele (oprócz świąt); 15.55 - od poniedziałku do piątku (oprócz świąt); 17.00 - w soboty, 18.00 - od poniedziałku do piątku (oprócz świąt).
Odjazdy do Częstochowy: 6.45 - od poniedziałku do piątku (oprócz świąt); 7.00 - w soboty i niedziele; 9.20 i 12.35 - od poniedziałku do soboty  i w niedziele (oprócz świąt), 15.00 - od poniedziałku do soboty (oprócz świąt); 17.00 - od poniedziałku do piątku (oprócz świąt). 
Przejazd na całej trasie trwa 59 minut.
Firma zwraca się z prośbą o przedstawianie kierowcom autobusów sugestii dotyczących zmian rozkładu jazdy.

 

Wyjątki w kursowaniu autobusów i tramwajów w 2018 roku
24 grudnia (poniedziałek) – Wigilia – rozkłady sobotnie
25 grudnia (wtorek) – Święto Bożego Narodzenia – rozkłady niedzielne
26 grudnia (środa) – Święto Bożego Narodzenia – rozkłady niedzielne
31 grudnia (poniedziałek) – Sylwester – rozkłady sobotnie
Nocna weekendowa komunikacja autobusowa oprócz wszystkich weekendów, będzie kursowała w następujące noce:
Grudzień: z 23 na 24; z 24 na 25; z 25 na 26; z 30 na 31; z 31 na 1 stycznia 2019 r.

 

 

Pożegnania

Zmarł Andrzej Jamza

Nie żyje Andrzej Jamza, stomatolog. Zmarł 16 listopada 2018, miał 74 lata.

 

Zmarł Marian Pruciak

Nie żyje Marian Pruciak, długoletni mistrz krawiecki. Zmarł 19 listopada 2018, miał 87 lat