Lokalne informacje oraz ciekawe konkursy w jednym miejscu!

Prognoza pogody

Częstochowa - niedziela

Dziś jest 17 February 2019 - do końca roku pozostało 317 dni.

Imieniny obchodzą:

Wszystkiego najlepszego!

Następne dni

Odkryjemy talenty i postawimy na rozwój

Odkryjemy talenty i postawimy na rozwój

Ponad 4,5 mln zł unijnego dofinansowania otrzymają częstochowskie szkoły na podniesienie jakości kształcenia. Po raz pierwszy unijny projekt przewiduje indywidualne wsparcie także dla najzdolniejszych uczniów. Będą mieli szansę uczestniczyć m.in. w zajęciach z konstruowania robotów, animacji komputerowej czy koła młodego naukowca - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

- Od dłuższego czasu w ramach projektów unijnych, w tym środków Europejskiego Funduszy Społecznego wspieramy i doposażamy częstochowskie szkoły oraz przedszkola – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - To wsparcie kierowane jest do różnych grup uczniów, zależnie od potrzeb związanych np. z wyrównywaniem szans, dysproporcji czy podnoszeniem kwalifikacji i ułatwianiem zawodowego startu. Wiele z nich, m.in. Akademia Rozwoju Kompetencji czy Zawodowa Współpraca wpisuje się w nasz program Teraz Lepsza Praca. Nowe projekty będą miały duży wpływ na podniesienie jakości kształcenia – w szkołach podstawowych i liceach.
Częstochowa otrzymała dofinansowanie do dwóch projektów „Odkryj w sobie talent!” oraz „Stawiamy na rozwój”.
Wartość projektu „Odkryj w sobie talent!”, to prawie 4,7 mln zł, a dofinansowanie - ponad 4,2 mln. Jest wyjątkowy, bo dotyczy trzech różnych grup uczniów z 35 częstochowskich szkół podstawowych. Pierwsza z nich to ci, którzy mają problemy w nauce - dzięki projektowi skorzystają ze specjalnie przygotowanych zajęć wyrównawczych. Druga grupa to uczniowie szczególnie uzdolnieni, dla których przewidziano indywidualne wsparcie w obszarach, w których przejawiają szczególne zdolności. Trzecia grupa to uczniowie z niepełnosprawnościami z klas I-VIII i różnego typu specjalistyczne zajęcia terapeutyczne im dedykowane. Projekt przewiduje również poszerzenie bazy dydaktycznej 35 częstochowskich szkół podstawowych - doposażenie ich w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć z tymi grupami uczniów. Nowy sprzęt przyda się zwłaszcza tam, gdzie po reformie edukacji trzeba było od podstaw zorganizować pracownie przedmiotowe (w 14 szkołach powstaną pracownie przedmiotowe pod warsztaty prowadzone metodą eksperymentu, 30 szkół otrzyma sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych).
Drugi z projektów - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - „Stawiamy na rozwój”, dotyczy 5 liceów ogólnokształcących (I LO im. Juliusza Słowackiego, III LO im. Biegańskiego, V LO im. A. Mickiewicza, VIII LO Samorządowe, XII LO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego). W jego ramach będą organizowane zajęcia wyrównujące oraz warsztaty oparte na metodzie eksperymentu. Będą to m.in. zajęcia matematyczne, z języka angielskiego, z biologii, chemii, geografii i fizyki. Dzięki projektowi, którego wartość to ponad 360 tys. zł, a dofinansowanie - ponad 325 tys. zł, zostanie także doposażona baza dydaktyczna w tych szkołach.
W sumie oba projekty obejmą blisko 1800 częstochowskich uczniów.
Więcej o obu projektach - poniżej. 

ODKRYJ W SOBIE TALENT!
- Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.
- Działanie: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie: 11.1.4  Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
- Wartość projektu: 4.685.250,65 zł, dofinansowanie: 4.216.725,58 zł.
- Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 35 częstochowskich szkołach podstawowych w okresie realizacji projektu tj. 01.08.2018 – 31.07.2020.
- Liczba uczestników (grupa docelowa): 1508 uczestników/uczestniczek z 35 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa.
- Projekt przewiduje realizację 4 rodzajów zajęć adresowanych do różnych grup uczniów.
- W zad. 1 i 2 grupę docelową stanowią uczniowie klas IV-VIII ze szkół, które uzyskały średnią poniżej średniej dla woj. śląskiego z części matematycznej sprawdzianu na koniec klasy 6. Otrzymają oni wsparcie w zakresie zajęć wyrównujących dysproporcje w rozwijaniu kompetencji kluczowych
- W zad. 3 grupę docelową stanowią uczniowie szczególnie uzdolnieni z klas IV-VIII, u których zdiagnozowano potrzebę indywidualizacji wsparcia w zakresie obszarów, w których ci uczniowie przejawiają szczególne zdolności.
- W zad. 4 grupę docelową stanowią uczniowie z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, autyzmem/zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową, zespołem Downa, niepełnosprawnościami sprzężonymi z klas I-VIII.
- Wsparciem w postaci szkoleń z zakresu pracy z uczniem zdolnym i uczniem z niepełnosprawnością zostaną objęci również nauczyciele (35 osób).
- Projekt przewiduje również poszerzenie bazy dydaktycznej 35 częstochowskich szkół podstawowych - doposażenie ich w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, w tym prowadzone metodą eksperymentu.  

STAWIAMY NA ROZWÓJ
- Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
- Realizacja: od 1 sierpnia 2018 r. do 31.07.2020 r. Wartość: 361.303,75 zł, w tym dofinansowanie 325.173,37 zł.
Grupa docelowa: 272 uczniów; 5 liceów (I LO im. Juliusza Słowackiego, III LO im. dra Wł. Biegańskiego, V LO im. A. Mickiewicza, VIII LO Samorządowe, XII LO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego).
Cel projektu: zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych oraz warsztaty oparte na metodzie eksperymentu dla uczniów liceów ogólnokształcących – 2565 h o łącznej wartości 141.075 zł. Są to m.in. zajęcia matematyczne, z języka angielskiego, biologii, chemii, geografii i fizyki. W projekcie zostanie doposażona baza dydaktyczna w 5 liceach ogólnokształcących – łączna wartość zakupów wyniesie 122.318 zł. Zostaną kupione m.in.: laptopy, projektory, tablice multimedialne, podręczniki, pomoce dydaktyczne.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Sponsor prognozy pogody
Witamy nowego mieszkańca

Dziś urodzili się...

 

 

Julek

 

Pola

 

Nasz skarb

10 maja o 10:40 urodził się nasz trzeci skarb. Jest śliczny i bardzo podobny do mamy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Uwaga! Objazd

Utrudnienia w komunikacji

Ul. Piłsudskiego zamknięta od Katedralnej do Piotrkowskiej

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w związku rozpoczęciem kolejnego etapu budowy węzłów przesiadkowych do odwołania została zamknięta ulica Piłsudskiego.
Ulicę zamknięto dla ruchu na odcinku od ul. Katedralnej do Piotrkowskiej. Przystanki autobusowe z ul. Piłsudskiego przeniesiono na ul. Ogrodową przy Katedrze.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewniania dojazdu do posesji oraz dojścia, zabezpieczając ruch pieszych (wygrodzenia zaporami drogowymi, kładki dla pieszych). Dojazd do dworca PKP będzie możliwy jedynie od strony al. Wolności.

 

Zmiana trasy linii nr 65
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że w związku z trwającym remontem przejazdu kolejowego w Korwinowie trasa linii nr 65 będzie zmieniona do odwołania.
Autobusy z ul. Źródlanej od przystanku SŁOWIK-ŹRÓDLANA będą kursować w obu kierunkach ul. Spacerową z pominięciem przejazdu północnym odcinkiem ul. Spacerowej oraz ulicami Równoległą i Stacyjną.
Przystanki: SŁOWIK-PRZEJAZD, SŁOWIK-SZKOŁA, SŁOWIK-RÓWNOLEGŁA i KORWINÓW-STACYJNA zostają zawieszone w obu kierunkach.
Przystanki SŁOWIK-SPACEROWA w obu kierunkach zostaną tymczasowo zlokalizowane na południowym odcinku ul. Spacerowej za skrzyżowaniem z ul. Źródlaną.

 

Przystanki KORFANTEGO zawieszone
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że ze wzglądu na prace drogowe i wyłączenie z użytkowania jednego pasa jezdni, przystanki Korfantego zostały zawieszone w obu kierunkach do odwołania.
MZDiT prosi o korzystanie z sąsiednich przystanków KORFANTEGO I, zlokalizowanych przy skrzyżowaniu z ulicą Bojemskiego w odległości ok. 400 m w kierunku Guardiana i Walcowni.

 

Zmiana trasy linii nr 65
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że od 14 do 26 stycznia zostanie zmieniona trasa linii nr 65. Powodem zmiany będzie remont przejazdu kolejowego w miejscowości Korwinów.
Autobusy z ulicy Źródlanej od przystanku SŁOWIK-ŹRÓDLANA będą kursować w obu kierunkach ulicą Spacerową z pominięciem przejazdu północnym odcinkiem ulicy Spacerowej oraz ulicami Równoległą i Stacyjną.
Przystanki: SŁOWIK-PRZEJAZD, SŁOWIK-SZKOŁA, SŁOWIK-RÓWNOLEGŁA  i KORWINÓW-STACYJNA zostają zawieszone w obu kierunkach.
Przystanki SŁOWIK-SPACEROWA w obu kierunkach zostaną tymczasowo zlokalizowane na południowym odcinku ulicy Spacerowej za skrzyżowaniem z ulicą Źródlaną.

 

Skrócenie linii nr 29
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że od 14 stycznia w związku z remontem ul. Ikara na odcinku od św. Rocha do Radomskiej linia nr 29 zostanie do odwołania skrócona do przystanku i pętli Grabówka.
W związku z powyższym dla linii nr 29 zostajną w obu kierunkach zawieszone przystanki: IKARA, LEDNICKA i CMENTARZ KOMUNALNY

 

Zmiana tras linii 16, 27 i 23
Od 7 stycznia – w związku z pracami przy Dworcu Stradom – zmienią się trasy linii 16 i 27. Początkowy i końcowy przystanek linii 23 zostanie natomiast przeniesiony o ok. 100 m – informuje Miejski Zarząd Dróg i Transportu.
Ze względu na prace drogowe prowadzone w sąsiedztwie pętli autobusowej i dworca Stradom od 7 stycznia do odwołania zostaną zmienione trasy linii nr 16 i 27.
Linia nr 16 nie będzie dojeżdżać do pętli STRADOM-DWORZEC PKP. Autobusy linii 16 od przystanku KORCZAKA przy ul. Sobieskiego będą skręcać w prawo w ulice Korczaka i al. Bohaterów  Monte Cassino, po czym po zjeździe z łącznicy pojadą ul. 1 Maja, przez rondo Mickiewicza i al. Wolności do pl. Rady Europy i przystanku DWORZEC GŁÓWNY PKP przy ul. Orzechowskiego, gdzie zakończą trasę.
Powrót w kierunku KUKUCZKI będzie się odbywał tymi samymi ulicami, przy czym będzie obowiązywał wyjazd przez ul. Orzechowskiego do Wolności.
Dla linii nr 16 zostaną zawieszone przystanki STRADOM-DWORZEC PKP oraz przy ul. Sobieskiego przystanki PLAC PAMIĘCI NARODOWEJ i DWORZEC PKS. W zamian będzie obowiązywał przystanek DWORZEC PKS przy al. Wolności w kierunku ronda Mickiewicza oraz wszystkie pozostałe na trasie objazdu.
Linia nr 27 zostanie w obu kierunkach skrócona do przystanku HOENE-WROŃSKIEGO. Autobusy tej linii – po zakończeniu trasy i zawróceniu przez łącznice skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino, Pułaskiego i 1 Maja – będą  w kierunku KUSIĘCKA-KSSE rozpoczynać trasę od przystanku HOENE-WROŃSKIEGO usytuowanego przy al. Bohaterów Monte Cassino w kierunku ul. Sobieskiego.
Dla linii nr 27 zostaną zawieszone przystanki STRADOM-DWORZEC PKP.
MZDiT informuje także, że ze względu na prace drogowe przy pętli manewrowej od 7 stycznia do odwołania przystanek początkowy/końcowy REJTANA dla linii nr 23 zostaje przeniesiony o ok. 100 m – na początek ul. Dębowej przy skrzyżowaniu z ul. Rejtana. Linia 23 w kierunku centrum będzie kursować ulicami Dębową, Reja i Żeromskiego do Rejtana i dalej bez zmian.

 

Zmiany w organizacji ruchu przy dworcu Stradom

Od 22 listopada będzie obowiązywać czasowa organizacja ruchu na ul. Pułaskiego w rejonie dworca – informuje MZDiT. Zmiany wiążą się z pracami przy budowie centrum przesiadkowego.
W związku z realizacją zadania „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” od 22 listopada, od godz. 7.00, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na ul. Pułaskiego w rejonie dworca kolejowego Częstochowa-Stradom.
Będzie ona polegać na zamknięciu po jednym pasie ruchu (przyległym do pasa dzielącego) na każdej z jezdni.
Połączenie parkingu przy budynku dworca z ul. Pułaskiego będzie możliwe tylko na prawe skręty.

 

Pożegnania

Zmarł Jan Kolanek

Nie żyje Jan Kolanek, założyciel i prezes P.W. Solo-Kolos sp. z o.o., zm. 8 lutego 2019. MIał 66 lat.

 

Zmarła Małgorzata Sętowska


Nie żyje Małgorzata Sętowska, plastyk, pedagog, pisarka, animatorka kultury, działaczka społeczna. Absolwentka Liceum Plastycznego i WSP (AJD).
Była współzałożycielką i wieceprzewodniczącą Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa”. Aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym miasta,  organizując akcje plastyczne, warsztaty i plenery dla dzieci. Członkini Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza oraz Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wydała 4 książki z bajkami dla dzieci. Była laureatką Nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury za rok 2018 przyznanej w kategorii ochrona i promocja kultury za całokształt działalności.
Małgorzata Sętowska zmarła 29 stycznia 2019.

 

Zmarł Marek Pura


Nie żyje Marek Pura, doradca podatkowy, w młodości wiceprzewodniczący Zarządu Miejskiego ZSMP oraz Zarządu Wojewódzkiego ZSMP w Częstochowie, współtwórca Fundacji Pomocy Młodym, czł. Rady Oddziału Miejsko-Powiatowego Stowarzyszenia "POKOLENIA" w Częstochowie.

 

Zmarł Paweł Janik


Nie żyje Paweł Janik, Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Zmarł 1 stycznia 2019, miał 40 lat. 

 

Zmarł Borys Michalik


Nie żyje Borys Michalik, malarz surrealista, absolwent częstochowskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych (1989), związany z Grupą Plastyczną „Pławna 9”. Twórca obrazów olejnych i pasteli, tematy jego twórczości to głównie martwa natura i surrealistyczne, magiczne światy. Syn artysty Mariana Michalika. Zmarł 31 grudnia 2018. Miał 49 lat.

 

Zmarł Andrzej Stoszek


Nie żyje dr n. med. Andrzej Stoszek, długoletni działacz Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy. Zmarł 17 grudnia 2018, miał 87 lat.

 

Zmarł Kazimierz Bieńkowski


Nie żyje Kazimierz Bieńkowski, lekarz medycyny, długoletni pracownik częstochowskiej służby zdrowia, kombatant. Za działalność zawodową i społeczną odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 17 grudnia 2018

 

Zmarł Janusz Seńczuk


Nie żyje Janusz Seńczuk, były zawodnik Skry Częstochowa.
Lwowianin, którego losy rzuciły na Śląsk, rozpoczął swoją przygodę z piłką nożną w Bytomiu - wspomina Seńczuka portal cz-pilka.pl. - W połowie lat pięćdziesiątych przybył d Częstochowy  izwiązał sie z tutejszą Skrą. Pracował na stanowisku kieowniczym w zakładach Warta i studiował w częstochowskiej Politechnice. Pod koniec lat sześćdziesiątych został oddelegowany do łódzkiego Zjednoczenia, a stamtąd do Wałbrzycha, gdzie osiadł na stałe. Był prezesem wałbrzyskiej Fabryki Wkładów Odzieżowych Camela i przdwodniczącym Sudeckiego Związku  Pracodawców. Często pojawiał się w Częstochowie i aktywnie uczestniczył w działalności Klubu Seniora Skry.
Janusz Seńczuk zmarł 7 grudnia 2018 w Wałbrzychu, miał 85 lat.

 

Zmarł Zbigniew Chmielewski


Nie żyje Zbigniew Chmielewski, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy I kadencji (1990-1994), Przewodniczący Zespołu Miejskiego ds. Organizacji VI Światowego Dnia Młodzieży i wizyty papieża Jana Pawła II w Częstochowie (1991), długoletni pracownik Urzędu Miasta Częstochowy,  długololetni członek częstochowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (m.in. jego wiceprezes), współzałożyciel Ligi Miejskiej w Częstochowie, absolwent LO im. H. Sienkiewicza i Politechniki Częstochowskiej. Miał 82 lata. 

 

Zmarła Małgorzata Puchalska-Dobosz


Nie żyje dr Małgorzata Puchalska-Dobosz, chirurg radiolog. Zmarła 5 grudnia 2018, miała 64 lata

 

Zmarł Ireneusz Bajor


Nie żyje Ireneusz Bajor, przedsiębiorca w branży gastronomicznej. Zmarł 29 listopada  2018

 

 

Zmarł Andrzej Jamza

Nie żyje Andrzej Jamza, stomatolog. Zmarł 16 listopada 2018, miał 74 lata.

 

Zmarł Marian Pruciak

Nie żyje Marian Pruciak, długoletni mistrz krawiecki. Zmarł 19 listopada 2018, miał 87 lat