Lokalne informacje oraz ciekawe konkursy w jednym miejscu!

Prognoza pogody

Częstochowa - środa

Dziś jest 21 November 2018 - do końca roku pozostało 40 dni.

Imieniny obchodzą:

Wszystkiego najlepszego!

Następne dni

Wsparcie ekonomii społecznej i firm rodzinnych

Wsparcie ekonomii społecznej i firm rodzinnych

Efektem dotychczasowego działania Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie jest m.in. utworzenie 62 podmiotów ekonomii społecznej i udzielenie różnego rodzaju wsparcia 1500 osobom. Do 2023 r. JOWES zostanie dofinansowany kwotą 16 mln zł. ARR stworzy też wkrótce Lokalne Centrum Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej. 

Ekonomia społeczna wpisuje się w politykę społeczną częstochowskiego samorządu, który chce tworzyć miasto przyjazne dla wszystkich – także tych, którym wolny rynek pracy nie daje tylu szans co tym silniejszym, zdrowszym, bardziej zaradnym. Służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, tworzeniu  dla nich miejsc pracy i pola do użytecznej społecznie działalności w takich podmiotach jak m.in. fundacje, stowarzyszenia, centra integracji społecznej czy spółdzielnie socjalne. Wspieranie ekonomii społecznej może być alternatywą dla tradycyjnych programów aktywizacji zawodowej dla osób będących – z różnych względów – w trudnej sytuacji.
- Częstochowski ośrodek działający na rzecz ekonomii społecznej w pierwszej edycji projektu JOWES „zagospodarował” blisko 4 mln zł, w drugim - blisko 8 mln, a teraz będzie miał przez ponad 5 lat do dyspozycji ponad 16 mln zł – podsumowuje prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. - Te środki mają przełożyć się m.in. na stworzenie ok. 260 miejsc pracy i wsparcie dla ok. 900 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Liczymy, że uda się pomóc wielu ludziom i środowiskom, a Częstochowa będzie dalej stawiana za wzór wspólnego działania sektora pozarządowego i samorządu na rzecz „przyjaznego” modelu miasta.
W ciągu dotychczasowej działalności dzięki JOWES utworzono m.in. 62 podmioty ekonomii społecznej oraz powstało 154 nowych miejsc pracy w tych podmiotach (miejsca pracy utworzone bezpośrednio dzięki środkom Ośrodka).
Częstochowa i ARR przystępiły także do innowacyjnego – bo pierwszego tak dużego w Polsce – projektu adresowanego do lokalnych firm rodzinnych. Będziemy jednym z 7 miast, w których powstaną lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych (LCK). Będą one kojarzyć kilku partnerów (samorząd, administrację rządową, środowisko gospodarcze) dla stworzenia stabilnego, długotrwałego wsparcia dla firm rodzinnych. Projekt pozwoli skuteczniej wykorzystać potencjał drzemiący w firmach rodzinnych - dla zrównoważonego, lokalnego rozwoju.
* Działalność i plany JOWES
JOWES obejmuje działaniem obszar miasta Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. Działalność JOWES jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego. I edycja funkcjonowania Ośrodka trwała od początku 2013 do końca lipca 2015, natomiast II edycja od sierpnia 2015 do końca lipca 2018.
Ostatnio podpisano kolejną umowę pomiędzy ARR w Częstochowie a Zarządem Województwa Śląskiego, na III edycję JOWES. Wartość dofinansowania na najbliższe 5,5 roku wynosi ponad 16 mln zł. 
JOWES ma akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej od 2015 r. Po audycie przeprowadzonym przez wyspecjalizowaną instytucję w czerwcu 2018 r. kolejny raz wydłużono okres obowiązywania akredytacji - do 31 sierpnia 2020 r.
Najważniejszym zadaniem JOWES jest wsparcie tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie rozwoju i profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej z Subregionu Północnego Woj. Śląskiego.
Rezultaty działalności JOWES od 2013 roku to m.in.:
- 154 nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej,
- ponad 62 utworzone  podmioty ekonomii społecznej (w tym m.in. fundacje, stowarzyszenia, Centra Integracji Społecznej, Spółdzielnie Socjalne),
- ponad 1500 osób uczestniczących w projekcie,
- ok. 400 instytucji uczestniczących w projekcie,
- ok. 6500 zrealizowanych godzin doradczych,       
- ok. 1400 zrealizowanych godzin szkoleniowych,  
- wsparcie 12 partnerstw.       
W ramach dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych przyznano wsparcie inwestycyjne oraz wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone. Każde takie przedsiębiorstwo miało możliwość przeszkolenia zawodowego pracowników. Elementem wsparcia były również szkolenia z zakresu prowadzenia przedsiębiorstw społecznych, doradztwo oraz wizyty studyjne.
Wsparcie otrzymują głównie osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, podmioty ekonomii społecznej, pracownicy jednostek sektora finansów publicznych.
W ramach III edycji funkcjonowania Ośrodka na lata 2018-2024 planowane są:
- dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej i utworzenie 259 miejsc pracy,
- wsparcie pomostowe w początkowym okresie działalności,
- wsparcie co najmniej 898 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- usługi informacyjno-promocyjne sektora ES,
- usługi animacyjne,
- usługi doradztwa ogólnego oraz doradztwa specjalistycznego,
- usługi szkoleniowe.
By zwiększyć zakres oddziaływania projektu i ułatwić kontakty z organizacjami pozarządowymi, będą kontynuowane tzw. mobilne punkty JOWES, m.in. przy Urzędzie Miasta Częstochowy w COP, przy ul. Focha. W tym celu  zawarto porozumienie o współpracy z Gminą Częstochowa.
Wartość pozyskanych środków, które trafiły za sprawą i przy udziale JOWES na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, to ponad 25 mln zł.
JOWES jest też organizatorem wielu konferencji, seminariów, warsztatów, targów ekonomii społecznej oraz spotkań sieciujących przedstawicieli przedsiębiorstw z podmiotami ekonomii społecznej. Jednym z ważnych działań jest również budowanie zaangażowania społecznego wśród przedsiębiorców (CSR) oraz inicjowanie współpracy międzysektorowej pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej, samorządami, przedsiębiorcami oraz jednostkami naukowymi. JOWES bierze również udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej oraz sekretariatu Ogólnopolskich Spotkań Sieciujących OWES.
* Projekt „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – Lokalne Centra Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej”
W wyniku realizacji projektu powstanie 7 lokalnych centrów kompetencji rozwoju firm rodzinnych (LCK) w 7 miastach Polski. Kluczowym założeniem jest ścisła współpraca partnerów lokalnych – władz miasta i firm rodzinnych, aby system wsparcia dla firm był stały i skuteczny. Chodzi o doskonalenie efektywności współdziałania partnerów lokalnych (władz miasta i lokalnych firm rodzinnych) na rzecz rozwoju rodzinnych przedsiębiorstw w krytycznych dla nich obszarach: efektywności ich prowadzenia, przekazywania kompetencji ich prowadzenia z pokolenia na pokolenie, wsparcia trwałości i konkurencyjności FR z uwzględnieniem specyfiki ich działania, upowszechnienia wiedzy o sposobach pomiaru zysku ekonomicznego, wsparcia skutecznych procesów sukcesyjnych, wykorzystania analizy ryzyka.
W każdym z 7 miast powstanie komórka/stanowisko LCK umiejscowione przy jednej z instytucji miejskich oraz ciało konsultacyjne - rada rozwoju firm rodzinnych. Zadaniem centrum będzie wspieranie rozwoju firm rodzinnych, a jednym z głównych zadań – doprowadzenie do powołania rady rozwoju firm rodzinnych, skupiającej przedsiębiorców rodzinnych i przedstawicieli instytucji publicznych wpływających na warunki ich funkcjonowania. Do udziału w radzie  zostaną zaproszeni także lokalni przedstawiciele jednostek administracji rządowej (tj. US, Sanepid, Inspekcja Pracy, ZUS, KRUS), a także lokalnego środowiska gospodarczego. Efektem pracy rady będzie opracowanie założeń programu rozwoju firm rodzinnych i planu realizacji tego programu. W każdym LCK zostanie zatrudniony Lokalny Animator rozwoju firm, finansowany z budżetu projektu. Działania wykorzystywać będą doświadczenia partnera zagranicznego – Izby Przemysłowo-Handlowej z Sewilli.
To pierwszy w Polsce tak kompleksowy projekt z udziałem samorządów na rzecz lokalnych firm rodzinnych. Długofalowym celem jest wypracowanie nowej generacji programów rozwoju lokalnego we współdziałaniu i w oparciu o potencjał lokalnych firm.
Projekt jest realizowany przez 2 lata - do 30 czerwca 2020 wspólnie przez 5 partnerów, w tym: Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych i Związek Miast Polskich, w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza - Edukacja – Rozwój”.        
Spotkanie poświęcone działalności JOWES oraz podpisaniu porozumień między Agencją Rozwoju Regionalnego a Miastem Częstochowa dotyczących dalszej działalności mobilnego punktu JOWES w budynku UM przy ul. Focha oraz realizacji projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – Lokalne Centra Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej” odbyło się 19 X w sali konferencyjnej ARR  Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Wały Dwernickiego. Wzięli w nim udział m.in. prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, Anna Potrzebowska – wiceprezes ARR oraz Artur Szmaciarski – kierownik JOWES.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Sponsor prognozy pogody
Witamy nowego mieszkańca

Dziś urodzili się...

 

 

 

Julek

 

Pola

 

Nasz skarb

10 maja o 10:40 urodził się nasz trzeci skarb. Jest śliczny i bardzo podobny do mamy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Uwaga! Objazd

Utrudnienia w komunikacji

Zmiany w organizacji ruchu przy dworcu Stradom

Od 22 listopada będzie obowiązywać czasowa organizacja ruchu na ul. Pułaskiego w rejonie dworca – informuje MZDiT. Zmiany wiążą się z pracami przy budowie centrum przesiadkowego.
W związku z realizacją zadania „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” od 22 listopada, od godz. 7.00, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na ul. Pułaskiego w rejonie dworca kolejowego Częstochowa-Stradom.
Będzie ona polegać na zamknięciu po jednym pasie ruchu (przyległym do pasa dzielącego) na każdej z jezdni.
Połączenie parkingu przy budynku dworca z ul. Pułaskiego będzie możliwe tylko na prawe skręty.

 

Czasowe utrudnienia w ruchu w Alejach
Na czasowe utrudnienia w ruchu w Alejach możemy się natknąć do 20 listopada – związane są z finalizacją prac gwarancyjnych. Dzień dłużej potrwa tam gruntowne oczyszczanie chodników i jezdni – informuje MZDiT.    
W ciągu alei Najświętszej Maryi Panny oraz w obrębie skrzyżowań alei z  przyległymi drogami możemy napotkać chwilowe utrudnienia w postaci zwężenia i wygrodzenia. Utrudnienia związane są z finalizacją prac gwarancyjnych i potrwają do 20 listopada.
Ponadto dobiegają końca roboty związane z gruntownym oczyszczaniem nawierzchni pasaży, chodników i jezdni w ciągu alei NMP – one także mogą generować czasowe niedogodności. Wspomniane prace zakończą się 21 listopada.

Utrudnienia w ruchu
W najbliższych dniach na niektórych częstochowskich drogach mogą występować utrudnienia w ruchu. Dotyczą one al. Jana Pawła II oraz  ulic Korkowej i Szczytowej.
* ALEJA JANA PAWŁA II
5 listopada rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej w al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Wilsona do al. Armii Krajowej. Roboty, oprócz budowy samej ścieżki i chodnika, obejmują przebudowę zatoki autobusowej. W związku z prowadzonymi pracami utrudnienia wystepują na jezdni w kierunku Ronda Trzech Krzyży.
* KORKOWA
Również od 5 listopada zamknięta jest ul. Korkowa, na odcinku od ul. Grzybowskiej do ul. Kusocińskiego. Utrudnienia związane są z przebudową ulicy.
* SZCZYTOWA
7 listopada rozpoczęły się prace związane z przebudową chodnika na ul. Szczytowej. Zakres robót obejmuje wykonanie obustronnego chodnika wraz z wjazdami. Ul. Szczytowa pozostanie zamknięta dla ruchu kołowego na czas prowadzenia robót.

 

Zmiany na linii nr 15

W związku z remontem nawierzchni autobusy tej linii nie będą kursować ulicą Korkową od skrzyżowania z ulicami Bór, Wypalanki i Grzybowską do pętli autobusowej. W obu kierunkach pojadą ulicami Wypalanki i Poselską do Korkowej – informuje MZDiT.
W związku z remontem nawierzchni od 5 listopada przez około 3 tygodnie nie będzie możliwy przejazd autobusów linii nr 15 ulicą Korkową od skrzyżowania z ulicami Bór, Wypalanki i Grzybowską do pętli autobusowej KORKOWA.
W związku z tym autobusy linii 15 będą kursować w obu kierunkach tak jak linia nr 20, przez ulice Wypalanki i Poselską do Korkowej.
Przystanki WITAMINOWA i KUSOCIŃSKIEGO na czas remontu zostają w obu kierunkach zawieszone.
Na trasie objazdu obsługa pasażerek i pasażerów obowiązuje na wszystkich przystankach.

 

 

Wyjątki w kursowaniu autobusów i tramwajów w 2018 roku
24 grudnia (poniedziałek) – Wigilia – rozkłady sobotnie
25 grudnia (wtorek) – Święto Bożego Narodzenia – rozkłady niedzielne
26 grudnia (środa) – Święto Bożego Narodzenia – rozkłady niedzielne
31 grudnia (poniedziałek) – Sylwester – rozkłady sobotnie
Nocna weekendowa komunikacja autobusowa oprócz wszystkich weekendów, będzie kursowała w następujące noce:
Grudzień: z 23 na 24; z 24 na 25; z 25 na 26; z 30 na 31; z 31 na 1 stycznia 2019 r.

 

 

Pożegnania

Zmarł Andrzej Jamza

Nie żyje Andrzej Jamza, stomatolog. Zmarł 16 listopada 2018, miał 74 lata.

 

Zmarł Marian Pruciak

Nie żyje Marian Pruciak, długoletni mistrz krawiecki. Zmarł 19 listopada 2018, miał 87 lat